SAF assistance to continue remotely for 2021

IT’S been nearly a year since we took the unprecedented step to close all county offices. A particular focus given the time of year has of course been to ensure we can continue to provide assistance with the completion and submission of SAF/IACS forms ‐ each year the FUW assists members with Basic Payment Scheme claims totalling more than £60 million, and many millions more in Glastir claims, often providing invaluable help to those who are unable to access the internet services necessary to complete forms.

Due to the ongoing covid‐1 9 situation the many thousands of members who are due to receive FUW assistance with the completion of their 2 0 2 1 SAF will be offered ‘virtual appointments’. Information on forms will be cross‐checked during a telephone call, and where members are unable to access online services forms will now be submitted on behalf of members by our staff.

However, such ‘virtual’ assistance increases the risk of errors occurring, therefore we ask members to get in touch with their local county office now if there have been any significant changes to the farm since last year; these include, boundary changes, new land, changes in business partners, inspections since last year and any other changes to land use.

We also ask all members to check their RPW online messages for any mapping changes or land inspections as these could have a large impact on completing the SAF.

By letting us know we will be able to prepare maps and gather information in preparation for your SAF appointment from March onwards.
If you have any concerns, please get in touch with your local county office who will be able to answer your questions, telephone numbers below.

Mae bron i flwyddyn wedi mynd heibio ers i FUW gymryd y cam digynsail o gau’r holl swyddfeydd sirol. Un ffocws arbennig, o ystyried yr adeg o’r flwyddyn, fu sicrhau bod yr FUW yn gallu dal ati i helpu aelodau i lenwi a chyflwyno’u ffurflenni SAF/IACS. Bob blwyddyn mae FUW yn cynorthwyo aelodau gyda hawliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) gwerth dros £60 miliwn, a miliynau ychwanegol ar ffurf hawliadau Glastir, gan ddarparu help amhrisiadwy yn aml i’r rhai sydd heb fynediad i’r gwasanaethau rhyngrwyd sydd eu hangen i lenwi’r ffurflenni. Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda Covid‐19, bydd y miloedd lawer o aelodau sydd angen help FUW i lenwi eu ffurflenni SAF 2021 yn cael cynnig ‘apwyntiadau rhithwir’. Bydd yr wybodaeth sydd ar y ffurflenni’n cael ei chroeswirio yn ystod galwad ffôn, ac os na fydd gan yr aelodau fynediad at wasanaethau ar‐lein, bydd staff FUW yn cyflwyno’r ffurflenni ar eu rhan. Fodd bynnag, mae cymorth ‘rhithwir’ o’r fath yn cynyddu’r risg o gamgymeriadau, felly dylai aelodau gysylltu â’u swyddfa leol ar unwaith os bu unrhyw newidiadau sylweddol i’r fferm ers y llynedd; mae’r rhain yn cynnwys newid ffiniau, tir newydd, newid o ran partneriaid busnes, archwiliadau ers y llynedd ac unrhyw newidiadau o ran defnydd o’r tir. Dylai aelodau hefyd ddarllen eu negeseuon RPW ar‐lein am unrhyw newidiadau mapio neu archwiliadau tir, oherwydd gall y rhain gael effaith fawr ar gwblhau’r SAF. Trwy adael i’r staff sirol wybod, gallant baratoi mapiau a chasglu gwybodaeth yn barod ar gyfer eich apwyntiad SAF o fis Mawrth ymlaen. Os oes gennych chi unrhyw bryderon, cysylltwch â’ch swyddfa sirol leol, a fydd yn gallu ateb eich cwestiynau, rhifau ffôn isod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.