Swyddogion newydd CFfI Ceredigion

SWYDDOGION NEWYDD Y SIR

SWYDDOGION NEWYDD Y SIR

DEWISWYD swyddogion newydd y sir ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod yn nawns dewis swyddogion a gynhaliwyd yng ngwesty Llanina, Llanarth yn ddiweddar. Roedd yr adloniant yng ngofal band Tom Collins a braf oedd gweld Llanina yn llawn aelodau’n mwynhau, dawnsio a chymdeithasu! Brenhines newydd y sir eleni yw Bethan Roberts o glwb Mydroilyn, a’r ffermwr ifanc yw Dewi Jenkins o glwb Talybont. Y dirprwyon yw Megan Lewis o glwb Trisant, Meirian Morgan o glwb Llangeitho, Elliw Dafydd o glwb Bro’r Dderi a Lauren Jones o glwb Llanwennog. Llongyfarchiadau gwresog i’r chwech ohonoch. Edrychwn ymlaen at gydweithio a joio gyda chi yn ystod y flwyddyn! Yn ddiweddar, cynhaliwyd cymanfa lwyddiannus yng Nghapel Brynhafod Gorsgoch yng nghwmni’r frenhines bresennol Enfys Hatcher, a’r ffarmwr ifanc Dion Davies. Codwyd dros £800 tuag at Ysgoloriaeth er cof am Miriam Briddon. Bu rhai o aelodau’r sir yn troi llaw at arwain hefyd yn ystod y noson hwylus. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.