UAC yn chwilio am sicrwydd ar ôl y bleidlais i adael yr UE

gan Glyn Roberts, Llywydd UAC

GLYN ROBERTS

GLYN ROBERTS

Er bod UAC o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd, fel sefydliad democrataidd, rydym yn llwyr barchu canlyniad y refferendwm diweddar. Mae bellach yn hanfodol ein bod yn edrych ymlaen ac yn sicrhau canlyniad cadarnhaol ar gyfer Cymru o ran ein sectorau amaethyddol a chymunedau gwledig. Ar orffennaf 4, cynhaliais gyfarfod gyda holl Gadeiryddion a Dirprwyon bob cangen sirol a’r Pwyllgorau Sefydlog er mwyn dechrau ar y broses o gynllunio’r camau nesaf. Gyda hyn, byddwn yn ymgynghori’n ehangach gyda’r aelodau wrth i ni edrych ar ddatblygu polisïau amaethyddol domestig newydd Yn wleidyddol, rwyf yn bryderus iawn nad oedd arweinyddiaeth cynifer o bleidiau yng Nghymru, a thu hwnt, ar yr un donfedd a’r bobl, a bod y refferendwm wedi bod yn gyfle iddynt fynegi nifer o deimladau. Mae’n ddyletswydd arnom o fewn yr Undeb i sicrhau bod llais ein haelodau yn cael ei glywed yn glir yn ystod y misoedd heriol sydd o’n blaenau ac i sicrhau bod y rhai sy’n gwneud penderfyniadau gwleidyddol yn deall pwysigrwydd amaethyddiaeth i Gymru. Bydd rhaid trafod cytundebau yn allanol ac yn fewnol. Bydd cytundebau allanol yn hanfodol ar gyfer cysylltiadau masnach, ond yn fewnol mae angen cytuno ar gytundebau hollbwysig ar gyfer dyfodol ffermio o ran y disgwyliadau a chefnogi Amaethyddiaeth a’r Economi Wledig. rydym yn bwriadu cymryd rhan blaenllaw yn y gweithgareddau hyn, a hynny ar bob lefel. Bydd cnewyllyn y manylion ar gyfer y trafodaethau hynny yn dod wrth ein haelodau yn ystod y misoedd nesaf. rydym i gyd yn ymwybodol beth yw’r anawsterau, ond mae’n rhaid i ni yn awr chwilio am atebion i greu ffordd newydd cynaliadwy o gefnogi amaethyddiaeth yng Nghymru a’r DU. Yn y tymor byr rydym eisoes wedi bod mewn cysylltiad, fel y byddech yn disgwyl, gyda Llywodraeth Cymru i ddeall eu disgwyliadau nhw ar gyfer y broses cynllunio a gadael yr UE. o safbwynt polisi, rydym yn edrych ar fodelau sydd eisoes yn bodoli, modelau megis Norwy, y Swistir a Chanada. Mae’n rhaid i ni hefyd ystyried a oes modelau gwell i ni yng Nghymru. rydym wedi cysylltu ag arweinwyr yr holl brif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru a San Steffan yn mynegi rhai pryderon penodol a sicrhau bod ein gofynion yn cael eu trafod. o ystyried bod gan y Polisi Amaethyddol Cyffredin le canolog yn nhermau polisïau’r Undeb Ewropeaidd, a hynny ers degawdau lawer, dros y misoedd a’r blynyddoedd sydd i ddod, bydd rhaid gwneud penderfyniadau allweddol yn ymwneud ag amaethyddiaeth y DU a Chymru, a bydd ffyniant ein cymunedau gwledig yn dibynnu ar y penderfyniadau hynny. Mi fyddwn yn rhan o’r trafodaethau hynny, gan sicrhau bod: * Yn absenoldeb camau sy’n sicrhau bod marchnadoedd yn darparu digon o incwm i fusnesau fferm, bod cefnogaeth yn parhau ar gyfer sectorau ar lefelau sydd ddim yn cyfaddawdu naill ai ffermydd teuluol neu economïau gwledig
* Amaethyddiaeth a chynhyrchu bwyd domestig yn cael blaenoriaeth yn ystod yr holl drafodaethau masnach gyda gwledydd eraill a rhwystrau masnachu
* Ni fydd biwrocratiaeth a chyfyngiadau yn effeithio gormod neu’n rhwystredig i amaethyddiaeth Cymru a’r DU
* Mae caffaeliad cynnyrch Cymreig yw’r unig ddewis ar gyfer holl gyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru
* Bod camau cadarn yn cael eu cymryd i sicrhau bod archfarchnadoedd a chyrff eraill yn y sector preifat yn cefnogi cynhyrchwyr domestig ac nid yn ymddwyn mewn ffordd sy’n tanseilio cynhyrchu bwyd yn y DU neu hyfywedd ein sectorau
amaethyddol
* Yn unol â barn y cyhoedd, bod y fferm deuluol yn cael ei chydnabod fel pwerdy ein heconomïau gwledig a’r ffynhonnell fwyaf priodol o gynnyrch amaethyddol y DU

Wrth i’r broses hon ddatblygu, bydd mwy o fanylion yn cael eu cyhoeddi, ac wrth gwrs, byddwn yn ymgysylltu gyda’r aelodau i sicrhau bod eu lleisiau nhw’n cael eu clywed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.