UAC yn galw am adolygu trethi busnes

TYNNU SYLW: Aelodau UAC Meirionnydd yn trafod effaith drychinebus trethi busnes uchel ar yr economi wledig.

TYNNU SYLW: Aelodau UAC Meirionnydd yn trafod effaith drychinebus trethi busnes uchel ar yr economi wledig.

O EBRILL 1af, bydd nifer o fusnesau’n wynebu cynnydd sylweddol yn eu trethi busnes a bydd hyn yn cael effaith ddinistriol ar nifer o fusnesau gwledig. Mae UAC felly wedi galw ar y Canghellor Philip Hammond i ddefnyddio’i gyllideb y mis nesaf i leihau’r cynnydd enfawr hwn. Gosodwyd y trethi ddiwethaf saith mlynedd yn ôl, ond mae’r newidiadau ym mhrisiau eiddo ers hynny wedi creu enillwyr a chollwyr mawr. Bydd y trethi’n gostwng i 920,000 o fusnesau, yn aros yr un fath i 420,000 arall, ac yn cynyddu i 510,000 ar draws y DU. Dan y cynllun presennol, bydd safleoedd busnes sydd â gwerth trethadwy o hyd at £6,000 yn cael gostyngiad o 100 y cant a bydd y rhai sydd â gwerth trethadwy o rhwng £6,001 a £12,000 yn cael gostyngiad ar raddfa raddol, o 100 y cant i 0 y cant. I dynnu sylw at y mater, mae cangen Meirionnydd o UAC wedi cwrdd â’u Haelod Seneddol lleol, Liz Saville Roberts i drafod y cynnydd brawychus hwn, y modd y gosodir trethi busnes, a’r ffaith bod y sail ar gyfer y trethi hyn yn gallu amrywio o un busnes i’r llall. Meddai swyddog gweithredol UAC Sir Feirionnydd Huw Jones: “Mae hwn yn fater a fyddai’n cael effaith fawr ar etholaeth Dwyfor Meirionnydd, a ystyrir yn un o’r tlotaf ar draws y DU yn nhermau incwm y cartref. Ond mi fydd hefyd yn cael effaith drychinebus ar draws Cymru a’n cymunedau gwledig. Mae rhai busnesau’n wynebu cynnydd o £15,000 neu ragor, sy’n bygwth eu bodolaeth.” Meddai pennaeth polisi UAC, Dr Nick Fenwick: “Rydym wedi ysgrifennu at y Canghellor i dynnu sylw at effaith ddifrifol y newidiadau hyn ar nifer fawr o fusnesau, ond mi fyddem hefyd yn annog busnesau i gysylltu â’u Haelodau Seneddol a’u Haelodau Cynulliad. “Mae nifer o fusnesau fferm sydd wedi ceisio gwneud iawn am y gostyngiad yn eu hincwm drwy arallgyfeirio nawr yn gweld eu hymdrechion yn cael eu chwalu gan y cynnydd hwn.” Gall y rhai sy’n ofni y cânt eu heffeithio fynd i www.gov.uk i weld pa werth trethadwy a osodwyd ar eu heiddo gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA), a ddefnyddir gan gynghorau lleol i bennu trethi busnes. Gallwch ddefnyddio’r safle hefyd i ofyn am newid manylion yr eiddo neu’r prisio os ydych chi’n credu bod ffigurau’r VOA yn anghywir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.