Y Byd o Ben y Bannau

gan Lyn Ebenezer

DARLLEN hanes ffermwr a gyhuddwyd o ddwyn defaid ac a lwyddodd i glirio’i enw wnaeth i mi feddwl am y berthynas rhwng ffermio a theledu. Arestiwyd Ross Hutchins yn gyhoeddus o flaen camerâu teledu rhaglen ‘Countryside 999’ y BBC y llynedd. Arestiwyd y ffermwr 39 oed o Eggleston, Swydd durham a’i gyhuddo o ddwyn pedair dafad, a hynny gan bedwar heddwas (un ar gyfer pob dafad, mae’n debyg) mewn dwy fen. Fe’i ffilmiwyd yn cael ei osod mewn cyffion. Flwyddyn yn ddiweddarach cliriwyd ei enw wedi i brofion dnA brofi mai ei ddefaid ei hun oedd y rhai y cyhuddwyd ef o’u dwyn. Ond costiodd £15,000 i Mr Hutchins glirio’i enw. yn dilyn darllen yr hanes dechreuais feddwl am swyddogaeth teledu ym myd ffermio a chefn gwlad yn gyffredinol. Crybwyllais o’r blaen fy ofnau am duedd rhaglenni i geisio portreadu’r cefn gwlad fel maes chwarae i fewnfudwyr ac ymwelwyr. Ac ofnaf erbyn hyn fod gweithgareddau cefn gwlad yn ostyngedig i’r camerâu yn union fel y mae chwaraeon. Ers tro, mewn chwaraeon, y camerâu sy’n pennu dyddiadau ac amser gemau. yma yng nghymru rydym yn ffodus. Mae’r rhaglen Ffermio yn deg iawn, hyd y gwelaf fi. Ac wrth gwrs bu Cefn Gwlad yn hysbyseb wych i’r diwydiant ar hyd y blynyddoedd. y bwgan mawr yw’r portread o natur. Ac yn hynny o beth clywais ambell ffermwr yn beirniadu Iolo williams am fod braidd yn hallt ei feirniadaeth ar amaethwyr. Fy hun, rwyf wedi gweithio gyda Iolo a’i gael yn ddi-fai. Ac yn sicr dydi Iolo ddim yn dod yn agos at agwedd gwrth amaethyddol Chris Packham ar raglenni natur y BBC. Erbyn hyn mae Packham a’r ‘Countryside Alliance’ yn benben. dadl y Gynghrair Cefn Gwlad yw bod rhaglenni fel ‘Countryfile’ yn nawddoglyd ac yn arwynebol. Gwrthwynebiad y Gynghrair i raglenni natur y BBC yw absenoldeb unrhyw raglenni ar gyfer y bobl sy’n byw ac yn gweithio yn y cefn gwlad. yn hytrach ceir rhaglenni am gefn gwlad. Ond hyd yn oed yn waeth na hynny, medd y Gynghrair, yw’r defnydd o gyflwynwyr o broffil uchel sydd ynghlwm wrth fudiadau hawliau anifeiliaid. Cyfeirir at yr adarwr Bill Oddie, cyflwynydd ‘Autumnwatch’ a ‘Springwatch’ gynt. Gwthiai byth a hefyd syniadaeth y Gynghrair Gwrth Chwaraeon Creulon. Ond cyhuddir Packham o fynd yn llawer ymhellach. Ceryddwyd ef gan y BBC yn 2013 am ddefnyddio iaith anghymedrol wedi iddo, ar y cyfrwng cymdeithasol, ddisgrifio ffermwyr oedd yn ymwneud â difa moch daear fel ‘llabystiaid creulon, celwyddgwn a thwyllwyr’. yna, ym mis Medi eleni cyfrannodd erthygl i’r cylchgrawn ‘wildlife’ erthygl oedd yn ymosod ar bawb, o helwyr llwynogod i saethwyr yn ogystal â’r ymddiriedolaeth Genedlaethol, yr ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt a hyd yn oed y RSPB, mudiad y mae ef ei hun yn Is-lywydd ohono. Cyhuddodd y mudiadau hyn o fynd llaw yn llaw a’r ‘frigâd ffiaidd’. Gwnaeth hyn mewn cylchgrawn a gyhoeddir gan y BBC, ei gyflogwyr. dywed Tim Bonner, Prif weithredwr y Cynghrair Cefn Gwlad fod hyn yn gamddefnydd o swyddogaeth y BBC. Cyhudda’r BBC o dorri ei ganllawiau golygyddol sy’n mynnu nad yw’n gymwys, fel arfer, i’w cyflwynwyr leisio nac ysgrifennu barn bersonol ar faterion dadleuol gwleidyddol neu ddiwydiannol neu ar destunau dadleuol mewn unrhyw faes. Fe wnaeth Bonner gymharu’r hyn a ddigwyddodd i sylwebydd arall, Rod liddle, a feirniadodd yn llym aelodau o’r Gynghrair Cefn Gwlad. Beirniadwyd ei sylwadau gan y BBC fel rhai annerbyniol. ymddiswyddodd liddle yn ddiweddarach. Beth, gofynnodd Bonner, yw’r gwahaniaeth rhwng ymddygiad liddle ac un Packham? Mae’r ddadl yn cadarnhau’r hyn sy’n amlwg mewn rhaglenni natur a chefn gwlad y BBC yn Saesneg. Eu prif bwrpas yw plesio’r mewnfudwyr trefol ac i ddenu mwy i ymuno â nhw. Gyda llaw mae’r ffermwr a gam-gyhuddwyd o ddwyn ei ddefaid ei hunan yn ystyried dwyn achos yn erbyn Heddlu Swydd durham. Beth am iddo ddod ag achos yn erbyn y BBC hefyd?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.