Y ffermwyr ifanc yn mynd o’r buarth i’r pwll

CYNHALIWYD cwis iau’r sir yn ddiweddar mewn dau leoliad eleni sef neuadd Llangeitho i glybiau’r gogledd ac i glybiau’r de yn neuadd Ysgol Dyffryn Teifi. Bu nifer o glybiau yn cystadlu a braf gweld y ddwy neuadd yn llawn dop o aelodau brwd. Llongyfarchiadau i glwb Llanddeiniol am ddod i’r brig ac i glybiau Felinfach a Llanwenog am ddod i’r 2il safle. Diolch i Nia a Meinir am gynnal y cwis ac i’r swyddogion am yr help llaw yn ystod y noson. Ar Ebrill 6, roedd hi’n noson hyfforddiant barnu defaid Lleyn. Daeth 41 o aelodau’r mudiad i’r hyfforddiant. Diolch yn fawr iawn i Keith Evans o Meles Lleyns am y croeso ac am noson addysgiadol. Cynhaliwyd y gystadleuaeth hon ar Ebrill 10 gyda phob clod i Glwb Troedyraur am ddod i’r brig gyda Chaerwedros yn 2il ar ddiwedd y cystadlu. Cafodd y gystadleuaeth gala nofio ei gynnal ym mhwll nofio Aberaeron Ebrill 15. Braf gweld nifer fawr o aelodau’r mudiad yn cystadlu. Ar ddiwedd y noson cafodd Ifan Morgan Davies o glwb Felinfach y cwpan am y nofwyr cyflymaf, a llongyfarchiadau gwresog i glwb Felinfach am ddod yn gyntaf gyda Chlwb Troedyraur yn dod i’r 2il safle a chlwb Pontsian i’r 3ydd safle. Diolch i’r swyddogion am gynorthwyo ac i bawb a ddaeth i gefnogi. Hoffwn fel mudiad longyfarch cadeirydd CFfI Ceredigion, sef Emyr Evans wrth iddo briodi Elin Dafydd, cyn aelod o Glwb Troedyraur ar Fawrth 26. Hoffwn fel mudiad ddymuno pob hapusrwydd i’r ddau gogyfer a’r dyfodol. Hefyd, hoffwn longyfarch trefnydd y sir Catrin Reynolds wrth iddi dderbyn swydd newydd gyda Tinopolis. Hoffwn ddiolch yn fawr iddi am ei gwaith diflino yn y swyddfa a phob lwc iddi gyda’i swydd newydd ac i’r dyfodol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.