Y tîm yn swyddfa Dolgellau

Pwy yw pwy yn ein swyddfa ym Meirionnydd

Huw Jones
Swyddog Sirol

Pa mor hir gyda’r Undeb? 31 o flynyddoedd (ac maent wedi hedfan!)

Swyddi/addysg flaenorol?

Graddio mewn Hanes – Prifysgol Aberystwyth 1983.
Gweithio mewn Banc – 1983- 1988

Bywyd cartref (priod/sengl ac ati)? Priod ag Eirian a dwy o ferched Mererid a Glesni, y ddwy wedi graddio ym Mhrifysgol Bangor

Diddordebau/gweithgareddau
eraill y tu allan i’r gwaith?
Gweithio o fewn y gymuned gyda
gwahanol fudiadau. Hanes lleol, teithiau cerdded, darllen a llyfrau yn gyffredinol, gwleidyddiaeth, barddoniaeth a llenyddiaeth, Cynghaneddu, ‘Y Pethe’. Teithio

Beth mae eich swydd yn ei olygu? Cynorthwyo a gwasanaethu aelodau, gwaith trefnu, gweinyddu, pwyllgora, polisi, cyhoeddusrwydd a chydweithio gyda staff y sir, y Brif Swyddfa a thrwy Gymru

Cais mwyaf anarferol? Daeth ymgeisydd hollol ddieithr i hystings etholiad a drefnais ryw dro – honni ei fod yn sefyll dros un blaid wleidyddol, ond neb yn ei adnabod! Ceisiodd gael ei lun i’r papur! Bu raid imi geisio ei hel oddiyno, ond gwrthododd!!

Beth ydych chi’n fwynhau fwyaf? Gweithio hefo aelodau a chyfeillion yr Undeb, a dangos cymaint yw’r cyfiawnhad dros gael Undeb annibynnol i weithredu dros ffermwyr Cymru. Hefyd gweld ymgyrch a gwaith caled yn dwyn ffrwyth. Braint fawr yw cael gweithio efo pobol o’r un anian a mi. Hefyd gweithio hefo criw hynaws o ferched yn y swyddfa…sydd mor weithgar, yn gefnogol a llawn hwyl! Ac yn dda am brynu cacen imi!!

Beth yw’r rhan bwysicaf o’ch swydd? Cefnogi aelodau

Beth fyddech chi’n ei newid i wneud eich swydd yn well? Cael mwy o ryddid ac amser i weithio ar ymgyrchoedd o fewn y sir a chyfrannu i’r wasg…..a llai o ganllawiau, rheolau a gweithio tu ôl i gyfrifiadur….

Diwrnod ‘typical’? Nid oes run diwrnod run fath i Swyddog Sirol! – dyma sydd yn gwneud y gwaith mor ddiddorol. Ond fel arfer…..yn y swyddfa yn y bore efo gohebiaeth, galwadau ffôn, trefnu, darllen dogfennau etc……allan ar ffermydd yn y pnawn, a phwyllgora min nos!

Unrhyw beth arall? Peth braf yw bod wedi cael swydd sefydlog mewn ardal hollol gymreig. Ceisio fy ngorau i barhau y gwaith gwych a wnaethpwyd gan fy rhagflaenwyr. Parch mawr gennyf at y rhai a sefydlodd yr Undeb.

 

Haf Puw
Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Pa mor hir gyda’r Undeb? Dechrau mis Medi

Swyddi/addysg flaenorol? Cefais fy addysg yn Ysgol Gynradd Pentrefoelas, yna i Ysgol Dyffryn Conwy. Mi fuais yn gweithio yng Ngholeg Amaethyddol Llysfasi, Gwersyll yr
Urdd Glan Llyn ac Ysgol y Berwyn

Bywyd cartref (priod/sengl ac ati)? Yn briod ag Euros (Mi ddaru ni briodi ar y 29ain o Chwefror 1992, felly fe fyddwn yn dathlu saith mlynedd o fywyd priodasol flwyddyn nesa!!!) Mae ganddom dri o blant Gwenno (sy’n briod â Dafydd), Owain a Ceredig. Yn Nain i Maredudd ac un arall ar y ffordd ym mis Tachwedd

Diddordebau/gweithgareddau eraill y
tu allan i’r gwaith? Coginio, darllen,mynd i ddosbarth pwytho, yn aelod o Ferched y Wawr, carafanio o gwmpas Cymru a cherdded rhannau o lwybr yr arfordir

Beth mae eich swydd yn ei olygu? Cadw trefn yn y swyddfa a chynorthwyo gyda phob agwedd o waith yr Undeb yn y Sir – gwasanaethu aelodau, trefnu digwyddiadau, paratoi cyhoeddusrwydd, denu aelodau ayyb

Beth ydych chi’n fwynhau fwyaf? Cyfarfod pobl a rhoi’r byd yn ei le Beth yw’r rhan bwysicaf o’ch swydd? Cynorthwyo aelodau

Beth fyddech chi’n ei newid i wneud eich swydd yn well? Dim byd ar hyn o bryd, gan mai newydd ddechrau y swydd ydwi!

Diwrnod ‘typical’? Croesawu aelodau yn y swyddfa, ateb ffôn ac ebyst, trefnu cyfarfodydd a gwneud yn siwr fod gan Huw baned wrth law!

Unrhyw beth arall? Daeth yn amlwg o’r diwrnod cyntaf yn gweithio yn y swyddfa fod Cangen Meirionnydd yn lle hapus i weithio ynddo. Edrychaf ymlaen i ddatblygu fy sgiliau.

 

Gwenno Davies
Gweithredwr Yswiriant

Pa mor hir gyda’r Undeb? Bron i ddwy flynedd

Swyddi/addysg flaenorol? Wnes i raddio o Brifysgol Bangor yn 2013 yna gweithio gyda’r NFU am tua 3 mlynedd cyn mentro i’r ochr arall!

Diddordebau/gweithgareddau eraill y tu allan i’r gwaith? Mae rhan fwyaf o fy amser tu allan i’r gwaith yn mynd i weithgareddau’r ffermwyr ifanc. Dwi newydd fynd dros oed cystadlu ond fyddai dal yr un mor brysur fel Cadeirydd, Brenhines a Aelod Hyn Sir Clwyd 2019-20. Dwi hefyd yn mwynhau gwneud ambell ras – yn park run, 10k neu hanner marathon a newydd gwblhau Her 3 Copa Prydain mewn 23 awr ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru

Beth mae eich swydd yn ei olygu? Rhoi cefnogaeth a chynghori cwsmeriaid ar gyfer eu hanghenion yswiriant boed yn bersonol neu busnes, ar gyfer adnewyddu polisïau, polisïau newydd, newidiadau yng nghanol y flwyddyn neu’n claims

Beth ydych chi’n mwynhau fwyaf? Y ffaith fod cwsmeriaid yn dod yn ffrindiau a bod yn rhan o’r tîm yn swyddfa Dolgellau – da ni’n cael ambell i laff yn edrych ar bobl yn trio parcio tu allan y swyddfa!!

Beth yw’r rhan bwysicaf o’ch swydd? Helpu cwsmeriaid hen a newydd a sicrhau bod gan bawb y gorchudd cywir ar gyfer eu heiddo a bod yn berson mae pobl yn teimlo allant ddibynu arno a dod ataf heb unrhyw rwystr

Diwrnod ‘typical’? Unai bod yn y swyddfa yn gwneud y gwaith papur ac ateb ymholiadau neu fod allan yn ymweld â ffermydd a mynd dros eu polisïau yswiriant.

 

Eirian Lloyd Hughes
Gweithredwr Yswiriant

Pa mor hir gyda’r Undeb? Yn gyfrifol am ardal fendigedig Gogledd Meirionnydd ers Tachwedd 2010 ond wedi gweithio i’r Undeb yn flaenorol rhwng 1989 a 1992 yn gweithio yn ardal Llyn ac Eifionydd

Swyddi/addysg flaenorol? Wedi derbyn fy addysg hyd at lefel A yn Ysgol Botwnnog ym Mhen Llyn cyn mynd ymlaen i astudio amaeth yng Ngholeg Amaethyddol Cymru, Aberystwyth. Cefias yr anrhydedd o dreulio fy mlwyddyn ganol ar fferm odro yn Trefdraeth, Sir Benfro lle bu i mi fynhau yn fawr iawn (a thyfu i fyny!) Cyn ail ymuno â’r Undeb yn 2010 bum yn gweithio am 18 mlynedd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru – am sawl blwyddyn yn talu cymorthdaliadau bîff a defaid yn Swyddfa Caernarfon, ac yna fel swyddog Cyswllt Fferm yn gweithio allan o Swyddfa Dolgellau

Bywyd cartref (priod/sengl ac ati)? Yn ferch fferm ond ddim wedi priodi ffarmwr!!! Yn briod gyda dwy ferch. Byw mewn ardal wledig sydd yn hynod o braf

Diddordebau/gweithgareddau eraill y tu allan i’r gwaith? Yn fy amser sbar rwyf yn darllen ac yn arlunio. Fy hoff weithgaredd hamdden yw cerdded fy nghi defaid, Mai, unai ar hyd ffyrdd bach y wlad, ar draeth Porthdinllaen neu ar rai o fryniau Pen Llyn. ‘Rwyf wedi bod yn ysgrifennydd Sioe Nefyn ers 30 mlynedd ac yn mwynhau trefnu’r Sioe bob blwyddyn

Beth mae eich swydd yn ei olygu? Gallu cynnig gwasanaeth i fy nghwsmeriaid, llawer ohonynt yn ffrindiau da erbyn hyn

Beth ydych chi’n mwynhau fwyaf?

Trafeilio Gogledd Meirionnydd a chael sgwrs a rhoi’r byd yn ei le. Ymweld â marchnad Dolgellau bob Dydd Gwener am banad a sgwrs

Beth yw’r rhan bwysicaf o’ch swydd?

Gallu cefnogi busnesau gweldig yr ardal

Diwrnod ‘typical’? Allan yn bora fel arfer yn ymweld â chwsmeriaid ar fy ffordd i Swyddfa Dolgellau ac yna treulio’r pnawn yn dal i fyny gyda’r gwaith papur.

 

Hazel Eldridge
Account Handler

How long with the Union? 2 and a half years

Previous jobs/education? Halifax
Building Society for 17 years, starting
as a short hand typist and working up
through the ranks to Counter Manager
with a team of 8 staff. In 2001 I left
Halifax for pastures new to work with
a local Independent Financial Adviser
initially as a Paraplanner and then
after successfully completing my FPC
exams as an IFA until 2010 when I left
to have my first son Aled and become
a full time mum. In 2013 I went to
work at Cylch Meithrin Dolgellau and
during this time achieved my NVQ 3 in
childcare through Cam wrth Gam. In
2016 I saw the opportunity of a
vacancy at FUW, applied for the role and the rest as they say is history!

Home life (married/single etc)? Born and bred in Aberystwyth but after meeting Hefin in 2008, I made the decision to move to Dolgellau in 2009 and we have since had our sons Aled (9) and Steffan (7)

Hobbies/other activities outside work? I like crafting and enjoy nothing more than going to my craft room in the garden to make cards – I would love to do this more but a busy work and home life makes this difficult. I enjoy baking, probably stemming from my mother who would always create wonderful cakes for our birthdays etc. I enjoy sport and am a big Manchester United fan. Both my boys play football and rugby so weekends are spent on the side-lines cheering them on

What does your job entail? Providing admin support to 2 account Executives here at the office and being the first port of call for customers either on the phone or face to face. I am involved with the Business Process Team which I’ve enjoyed putting together procedures and best practices for everyone to work in a uniform manner

What do you enjoy doing most? Dealing with customers, getting to know them and their needs and ensuring I provide excellent customer service that the client is happy to do business with us

What’s the most important part of your job? That the customers are happy and I am able to deliver what they need and keeping myself up-to-date with product/procedure changes of which are many!

What would you change to make your job even better? Faster broadband!!! (Hint Hint)

Typical day? No day is ever the same, which is why I enjoy the role, there is so much of a variety. You can plan your day at 9am in the morning only at 5pm to have not been able to achieve anything from the plan as other things have come in/happened during the day which take priority. Being able to prioritise is so important in order to ensure all deadlines/customer expectations are met.

 

Bethan Wyn Jones
Gweinyddwr Yswiriant

Pa mor hir gyda’r Undeb? 8 wythnos

Swyddi/addysg flaenorol? yn flaenorol roeddwn yn gweithio yn Meithrinfa “Seren Fach” yn y Brirhdir. Meithrinfa i blant o 8 mis fyny i bedair oed. Cyn gweithio yn y feithrinfa mi roeddwn yn gweithio fel Cymhorthydd dosbarth yn Ysgol y Gader, Dolgellau, yn cefnogi disgyblion Blwyddyn 9, 10 a 11. Cefais fy addysg ym Mro Dysynni, Tywyn, Gwynedd yn Ysgolion Abergynolwyn a Tywyn

Bywyd cartref (priod/sengl ac ati)?

Rwyf yn briod â Gareth ers 27 o flynyddoedd, a mae gennym dair o genod sef Ffion, Sara a Erin. Mae Ffion yn gweithio i CFfI Cymru fel Swyddog hybu’r Gymraeg, Sara newydd adael Coleg Glynllifon yn dilyn cwrs Amaeth Lefel 3 ag yn dod adre i gyd ffermio gyda’i thad, a mae Erin yn ddisgybl ym Mlwyddyn 10 yn Ysgol Bro Idris. Rwyf yn wraig fferm ag yn mwynhau gweithio a helpu allan ar y fferm

Diddordebau/gweithgareddau eraill y
tu allan i’r gwaith? Rwyf yn aelod o
barti canu cerdd dant, sydd wedi cystadlu
mewn Eisteddfodau lleol a chael llawer o hwyl. Dwi’n mwynhau cerdded yn yr awyr agored, ymlacio a chymdeithasu gyda ffrindiau ag yn fleanorol wedi bod ynghlwm â gweithgareddau y Mudidad Fferwmyr Ieuanc lleol sef Clwb Dolgellau. Dwi’n mwynhau adeg Wyna er ei fod yn gyfnod blinedig

Beth mae eich swydd yn ei olygu? Cyd weithio yn agos iawn gyda’n cwsmeriaid a gwneud yn siwr ein bod yno i ateb ei gofynion Yswiriant. Cyd weithio’n agos gyda fy nghyd weithwyr yn y swyddfa

Beth ydych chi’n fwynhau fwyaf? Mae’n bleser gweld ein cwsmeriaid yn dod i fewn i’r swyddfa, a dwi’n mwynhau cymdeithasu gyda nhw a rhoi y byd yn ei le

Beth yw’r rhan bwysicaf o’ch swydd? Mae’n hanfodol ein bod yma i gefnogi ein cwsmeriad pan fo’r angen ag yn rhoi y gwasanaeth gorau pob tro

Beth fyddech chi’n ei newid i wneud eich swydd yn well? Nid ydwyf wedi bod yn y swydd digon hir ar hyn o bryd, ond pwy a wyr efallai mewn ychydig misoedd y byddaf eisiau newid rhywbeth. Watch this space!!!

Diwrnod ‘typical’? On the go drwy’r dydd

Unrhyw beth arall? Er mae dim ond wyth wythnos yr ydwyf wedi bod yn fy swydd mae’n rhaid dweud bod fy nghyd weithwyr wedi bod yn wych yn y Swyddfa ag wedi gwneud i mi deimlo’n gartrefol iawn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.