Ymweliad â’r genhedlaeth iau yn ardal Trawsfynydd

DECHREUODD gweithgareddau 2018 cangen Meirionnydd o UAC gydag ymweliad â’r genhedlaeth iau o ffermwyr yn ardal Trawsfynydd, ynghyd a’r Aelod Seneddol lleol Liz Saville‐Roberts. Roedd Geraint Davies, cadeirydd cangen UAC Meirionnydd sydd hefyd yn cadeirio’r pwyllgor llais yr ifanc dros ffermio UAC yn genedlaethol, a’r Cynghorydd Elfed Roberts, sy’n cynrychioli ward Trawsfynydd hefyd yn bresennol.

Pwrpas yr ymweliad oedd rhoi cyfle i ffermwyr ifanc fynegi eu gobeithion a’u dyheadau ar gyfer y dyfodol, yn enwedig o ystyried yr heriau a wynebir gan Brexit. Ymwelwyd â chyfanswm o chwe fferm ac, yn dilyn y croeso a’r cyflwyniadau, ffocws y drafodaeth ar bob fferm oedd cyflwr presennol y diwydiant amaethyddol, dyfodol cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer amaethyddiaeth yn enwedig cynlluniau megis Glastir, y prisiau isel ar gyfer cig oen a werthir o ffermydd mynydd a’r angen am farchnata mwy effeithiol.

Roedd ymweliadau’r dydd yn cyd‐fynd a chyhoeddiad Michael Gove, Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, yng Nghynhadledd Ffermio Rhydychen ynghylch cyllid ffermio ôl‐Brexit. Bu llawer o drafodaeth ar gynnwys ei araith a hodwyd cwestiynau ynglŷn â sut roedd hyn yn gysylltiedig â’r sefyllfa yng Nghymru.

Dywedodd Geraint Davies, cadeirydd pwyllgor llais yr ifanc dros ffermio UAC: “Roedd hwn yn gyfle gwych i glywed am bryderon ein haelodau iau. Mae eu barn yn hynod bwysig i ni, ac rydym yn eu hannog i gymryd rhan yn ein cyfarfodydd yn y dyfodol, gan ein bod yn sôn am eu dyfodol nhw. Rydym yn hynod ddiolchgar i Liz Saville‐Roberts am dreulio’r diwrnod gyda ni, a gobeithio y gellir trefnu digwyddiadau tebyg mewn ardaloedd eraill yn y dyfodol agos.”

Ychwanegodd Liz Saville‐Roberts AS: “Roedd yn fraint i ymweld â ffermydd yn ardal Trawsfynydd. Fel AS rwy’n sylweddoli fod hyn yn gyfnod hynod o bryderus i ffermwyr, gydag Brexit, ansicrwydd ynglŷn â chyllid, y dyfodol a pholisïau.

“Roedd y cyfle i siarad â phobl ifanc sy’n frwdfrydig am ddyfodol amaethyddiaeth a’u cymunedau Cymraeg eu hiaith yn amhrisiadwy ac, er bod hwn yn amser heriol, mae heddiw wedi bod yn ddefnyddiol a diddorol iawn.”

This article is in English on the FUW website: “Younger generation of Meirionnydd farmers get an opportunity to express hopes and aspirations for the future.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.