‘Yr hen a ŵyr, yr ifanc a dybia’

gan Tegwen Morris, cyfarwyddwraig cenedlaethol, Merched y Wawr

Dwi yn siŵr fod nifer ohonoch wedi mwynhau ymweld â maes y Sioe am ddigwyddiad tra gwahanol ar ddiwedd Mai a dechrau Mehefin sef Eisteddfod yr Urdd – roedd y safle yn wych gyda’r siediau wedi eu trawsnewid, llain addas dan draed, parcio hwylus a thoiledau gwych – y pethau bach yna sy’n gwneud cymaint o wahaniaeth.

Roedd yn brofiad gwahanol iawn gweld y siediau gyda charped ond y bwrlwm a’r cymdeithasu yn debyg iawn i’r hyn sy’n digwydd yn y Sioe fawr, a’r Ffair Aeaf.

Diolch i bawb wnaeth alw heibio i gael sgwrs, trafodaeth ac yn wir i sicrhau fod ein diwylliant a’n treftadaeth yn dal yr un mor bwysig ag erioed.

Mae’r ddawn i siarad a chymdeithasu yn bwysicach yn awr nag erioed, mae technoleg yn dysgu cenedlaethau’r dyfodol fod trydaru, defnyddio neges destun, e-bost, gweplyfr, instagram ayyb yn ffordd amgen o gyfathrebu gan ddileu’r ddawn i sgwrsio.

Dwi wir yn gweld yr angen am dechnoleg newydd i hwyluso ein gwaith dyddiol ond efallai fy mod yn hen ffasiwn yn meddwl fod sgwrsio yn allweddol bwysig. Onid merched ydyw calonnau eu cymunedau lleol sy’n meddu’r ddawn i ddiogelu digwyddiadau cymdeithasol?

‘Yr hen a ŵyr, yr ifanc a dybia’ ydyw’r ddihareb ac mae yna ryw wirionedd rhyfedd ynddi sy’n cael ei throsglwyddo dros y blynyddoedd o un genhedlaeth i’r llall.

Dwi wrth fy modd gyda thudalen ‘Llen Natur’ ar Facebook/gweplyfr sy’n dangos amrywiaeth eang o luniau toreithiog a sgyrsiau difyr am ein byd natur toreithiog. Fe dynnais ychydig luniau o sychder mawr Nant y Moch ychydig wythnosau yn ôl, a difyr ydyw edrych ar ddyddiaduron y gorffennol lle mae amaethwyr wedi cofnodi tywydd rhyfedd iawn a’u heffaith ar ein cymunedau.

Parhewch da chi i sgwrsio ac edmygu yr amrywiaeth yn ein cymunedau cefn gwlad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.